Политика за поверителност и използване на бисквитки на DATAART

Тази Политика за поверителност е приета от «ДейтаАрт Юръп» ЕООД с адрес на регистрация бул. Тодор Александров 28, ет. 8, гр. София 1303 и нейните дъщерни дружества, свързани дружества и други членове на корпоративната група («DataArt»). Ние се ангажираме да защитаваме личните данни на потребителите на този уебсайт и да обработваме законно такива данни съгласно съответното законодателство. Поради тази причина приехме настоящата Политика за поверителност (наричана накратко «Политика»), в която са описани условията и реда за събиране на данни, които да се прилагат на този сайт.

Използвайки този уебсайт и по-специално — предоставяйки Вашата информация чрез различни данни за контакт, Вие се съгласявате със събирането, съхранението и използването на Вашата лична информация в съответствие с настоящата политика.

Моля, обърнете внимание: този уебсайт използва и събира бисквитки, включително бисквитки на трети страни. Можете да блокирате използването на бисквитки по всяко време, като коригирате настройките за поверителност на браузъра си, но в следствие на това някои функции на този сайт може да не работят правилно.

Моля, обърнете внимание: Този уебсайт съдържа връзки към други сайтове. DataArt не носи отговорност за техните принципи за поверителност и препоръчваме да се информирате относно тяхната политика за опериране с лични данни.

Моля, обърнете внимание: Не би било редно да оповестявате каквато и да било лична информация за трети лица, освен ако не сте получили съгласие, както за разкриването, така и за обработването на свързана с тях лична информация в съответствие с настоящата Политика.

DataArt запазва правото си да променя политиката, оповестена в този текст.

Политика за поверителност и използване на бисквитки на DATAART

1. Въведение

Тази политика е подчинена на Политиката за защита на личните данни на DataArt.

Тази политика съдържа информация за това как личната и друга информация на посетителите на сайта www.dataart.bg ще бъде събирана и обработвана.

2. Лична информация, която събираме и обработваме

Описание на информацията, която може да бъде събрана чрез този сайт:

 • лична информация, която ни изпращате, включително информация, която ни предоставяте чрез формите «свържете се с нас», «за контакти» и др., както и изпращане на съобщение до всеки имейл, показван там, информация, съдържаща се или свързана с всяко съобщение, което изпращате до нас (включително комуникационното съдържание и метаданните, свързани с комуникацията);
 • информация, която ни предоставяте при изпращане на Вашето CV при кандидатстване за работа за свободните позиции, посочени на този сайт;
 • информация за Вашия компютър, свързана с посещенията Ви и използването на този уебсайт (включително Вашият IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препратки, продължителност на посещение, преглед на страници и навигация на уебсайта);

Ние не събираме Вашата информация, за да я продаваме.

3. Използване на лична информация

1. Можем да използваме Вашата лична информация:

 • за администриране на този уеб сайт като част от бизнеса на DataArt;
 • за обратна връзка с цел подбор на персонал. Тази комуникация изисква Вашето съгласие;
 • за обратна връзка с цел бизнес и маркетингови комуникации, според първоначалната Ви заявка. Тази комуникация се основава на абонамент и изисква Вашето съгласие;
 • за маркетингови и статистически цели и с цел подобряване на сайта;
 • за да поддържаме нашия уебсайт сигурен и за предотвратяване на измами.

2. В процеса на използване на личната Ви информация можем да прехвърлим тази информация на част от филиала/филиалите на DataArt, дъщерно дружество/дружества и/или друг член на корпоративната група на DataArt, ако по свое усмотрение счетем това за необходимо. Всички филиали, дъщерни дружества и други членове на корпоративната група на DataArt се ангажират да използват и обработват Вашите данни в стриктно съответствие с настоящата Политика.

3. Личните данни, които събираме, могат да се съхраняват, обработват и прехвърлят между всички страни и локации, в които DataArt оперира, с цел да бъдат използвани в съответствие с настоящата Политика. Ние се ангажираме да гарантираме необходимото ниво на защита на Вашата информация във всички наши представителства, където тази информация се прехвърля, съхранява и обработва.

4. Можем да използваме инструменти на трети страни за събиране, обработка и съхраняване на Вашите лични данни. Преди използване на такива инструменти на трети страни, се подписва съответната документация между доставчика на инструменти на трети страни и DataArt, за да се гарантира, че личните Ви данни са защитени и обработвани в съответствие със закона.

4. Правно основание за събиране на лични данни

1.Събиране на лични данни въз основа на съгласие. Събирането на лични данни въз основа на съгласие от субекта на данните ще се извърши с помощта на «Форми за съгласие», чрез която ще се съхраняват данни, свързани със съгласието, дадено от лицето. Индивидуалните форми за съгласие ще се съхраняват в нашите системи.

2.Събиране на лични данни въз основа на договори. Възможно е да използваме лични данни за изпълнение на нашите ангажименти, свързани с договори и споразумения с клиенти, партньори и доставчици.

3.Събиране на лични данни въз основа на легитимен интерес. Възможно е да използваме лични данни, ако се счита, че представляват законен интерес и ако интересите на личния живот на субектите на данни не надхвърлят този интерес. Обикновено, за да се установи правното основание за събиране на данни, е направена оценка, чрез която е установен взаимен интерес между DataArt и съответното лице. Това правно основание е свързано преди всичко с нашите търговски и маркетингови цели. Винаги ще информираме хората за техните права по отношение на поверителността, както и относно целта за събиране на лични данни.

5. Предоставяне на лични данни на трети страни

1. Вашата лична информация би могла да бъде достъпна за всеки от нашите служители, както и от застрахователи, агенти за подбор на персонал, доставчици или подизпълнители, доколкото това е необходимо за целите, определени в настоящата Политика.

2. Възможно е също така да споделим Вашата лична информация с трети страни, когато вярваме, че това е добросъвестно и по собствено усмотрение преценим за разумно подобно разкриване, например:

 • с цел да се спазят законовите или регулаторни изисквания или влезли в сила правителствени искания,
 • защита на правата, собствеността или безопасността на нас, нашите потребители или трети страни,
 • предотвратяване на престъпление или защита на националната сигурност,
 • откриване, предотвратяване или защита от измами, за по-висока сигурност и отстраняване на технически проблеми.

3. Освен в случаите, описани в настоящата политика, ние няма да предоставяме Вашата лична информация на трети страни. Ние не продаваме, не даваме под наем и не търгуваме с Вашата лична информация, която няма да бъде използвана с маркетингови цели.

6. Съхранение и сигурност

1. Поддържаме строги стандарти за сигурност и процедури, предназначени да предотвратят неоторизиран достъп, загуба, злоупотреба или промяна на личната Ви информация.

2. Ще се уверим, че личните Ви данни, които предоставяте, се съхраняват само на защитени сървъри.

3. Вашите лични данни няма да се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнение на целта, за която са събрани.

4. Независимо от другите разпоредби на настоящия раздел 6, ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 • когато сме задължени да го направим по закон;
 • ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за всяко текущо или бъдещо съдебно производство;
 • с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на трети страни с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

5. Когато личните данни, които сме събрали, вече не се изискват, ние ще ги изтрием по сигурен начин. Можем да обработваме данни за статистически цели, но в такива случаи данните ще бъдат анонимни.

7. Вашите права върху лични Ви данни

Като субект на данни имате редица права:

 • право за получаване на копие на Вашите данни при поискване;
 • право да изискате DataArt да промени неверни или непълни данни;
 • право да изискате DataArt да изтрие или спре обработката на Вашите данни, например когато данните вече не са необходими за целите на обработката;
 • да възразите срещу обработването на Вашите данни, когато DataArt разчита на законните си интереси като правно основание за обработка;
 • да оттеглите всяко съгласие за обработка на лични данни по всяко време.
 • да поискате ограничение за по-нататъшна обработка на данни, в случай че има спор във връзка с точността или обработката им;
 • да подадете оплакване във връзка с обработката на личните Ви данни към съответните надзорни органи.

Всяко запитване за Вашите права, свързани с поверителността на данните, трябва да бъде изпратено на privacy@dataart.com със заглавие: «Заявка за защита на личните данни» и с Вашето име в текста на съобщението.

Ако възникнат претенции или оплаквания, имате право да се обърнете директно към съответния надзорен орган за решение на въпроса. Можете да намерите своя национален надзорен орган онлайн тук: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html

8. Как можете да откажете достъп до личната Ви информация и нейното събиране?

Ако желаете да не използваме информацията, която сте ни предоставили, моля, изпратете ни имейл на privacy@dataart.com със заглавие «Изтегляне на лични данни» и Вашето име в самото съобщение.

9. Бисквитки и тяхното използване

1. Нашият уеб сайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, съдържащ определено количество данни, специфични за конкретен потребител и уебсайт (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Това позволява на сървъра да достави страница, пригодена за конкретен потребител, или самата страница може да съдържа скрипт, който е запознат с данните в бисквитката и така е в състояние да пренася информация от едно посещение на уебсайта (или свързания сайт) до следващия.

2. Бисквитките обикновено не съдържат информация, която идентифицира потребител, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките.

3. Бисквитките могат да се използват от уеб сървъри за идентифициране и проследяване на потребителите, докато навигират в различни страници на уебсайт и идентифицират потребителите, които се връщат към уебсайт.

4. Можем да използваме бисквитки за ремаркетинг и подобни дейности.

Използваме насочване на бисквитки, за да персонализираме маркетинг посланията към Вас и Вашите интереси. Бисквитките се използват и за ограничаване на броя пъти, когато виждате реклама, както и за подпомагане на измерването на ефективността на рекламната кампания. Те «помнят», че сте посетили уебсайт и тази информация може да бъде споделена с други организации и рекламодатели. Въпреки че тези бисквитки могат да проследяват посещенията Ви в други уебсайтове, обикновено не знаят кой сте. Без тези бисквитки онлайн рекламите, които срещате, ще бъдат по-малко уместни за Вас и Вашите интереси.

Като част от ремаркетинга можем също така да разрешим на някои компании от трети страни да ни помогнат в приспособяването на рекламата, която смятаме, че може да представлява интерес за потребителите, както и да събираме и използваме други данни за потребителските дейности на нашия сайт (например, за да им позволим да приспособяват рекламни услуги на трети страни). Тези компании могат да предоставят реклами, които също могат да използват бисквитки и по друг начин да проследяват поведението на потребителите. За тази цел DataArt използва бисквитки за проследяване на маркетинг от трети страни, включително бисквитата за проследяване на Google Adwords. Това означава, че ще продължим да Ви показваме реклами в интернет, по-специално в съдържателната мрежа на Google (GCN). Важно е да се отбележи, че ние не събираме идентифицируема информация чрез използването на Google или друга система за ремаркетинг на трети страни.

Доставчиците на трети страни, включително Google, чиито услуги използваме, ще поставят бисквитки в уеб браузъри, за да показват реклами въз основа на минали посещения на нашия уебсайт.

Доставчици на трети страни, включително Google, използват бисквитки, за да показват реклами въз основа на предишни посещения на потребителя. Това ни позволява да правим специални оферти и да продължим да промотираме нашата компания на тези, които проявяват интерес.

Можете да намерите информация за конкретните «бисквитки», използвани на този сайт, тук.

10. Блокиране на бисквитките

DataArt не изисква да приемате политиката, свързана с бисквитките. Освен това, можете да оттеглите съгласието си за използването на бисквитки по всяко време, като коригирате настройките за поверителност на браузъра си, но в този случай някои функции на нашия сайт могат да бъдат деактивирани. Можете да се откажете от събирането на бисквитки по следния начин:

a. Google Chrome
В менюто с «настройки» изберете «показване на разширени настройки» в долната част на страницата. След това изберете бутона «Настройки на съдържанието» в секцията за поверителност. На страницата, която се показва, можете да управлявате и/или да изчиствате запазените бисквитки.

b. Firefox
В менюто изберете «опции», след което изберете раздела за поверителност в полето с опции. От падащото меню изберете «персонализирани настройки за история». Това ще представи опциите за бисквитките и можете да изберете да активирате или деактивирате бисквитките.

c. Internet Explorer 6+
В менюто с инструменти изберете «Интернет опции». Щракнете върху раздела за поверителност.
Ще видите плъзгача за настройки за поверителност, който има шест настройки, които Ви позволяват да контролирате броя на бисквитките, които ще бъдат поставени: Блокиране на всички бисквитки, Високо ниво, Средно високо, Средно (ниво по подразбиране), Ниско и Приемане на всички бисквитки.

d. Safari
В менюто с настройки изберете опцията «предпочитания». Отворете раздела за поверителност и изберете опцията, която искате от секцията «блокиране на бисквитките».

e. Други браузери
За информация как да управлявате бисквитките чрез други браузъри на настолни компютри, моля, потърсете съответната документация или онлайн помощни файлове.

11. Изтриване на бисквитки

Ако сте деактивирали бисквитките през браузъра си, все пак можем да използваме информация, събрана от съществуващи бисквитки.

Можете да изтриете бисквитките, които вече са съхранени на Вашия компютър по следния начин:

 • Chrome: отворете менюто «Настройки», «Показване на разширени настройки» и «Изчистване на данните за сърфиране», след което изберете «Бисквитки и други данни за сайтове», преди да кликнете върху «Изчистване на данните за сърфиране» ;
 • Firefox: щракнете върху «Инструменти», «Опции» и «Поверителност», след това изберете «Използване на персонализирани настройки за история» от падащото меню, щракнете върху «Покажи бисквитки» и след това щракнете върху «Премахване на всички бисквитки»;
 • Internet Explorer: възможно е ръчно да изтриете файлове с бисквитки (моля, вижте инструкциите тук: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11).